Dziennik elektroniczny

 
 

Innowacyjna Technika

Z udziałem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej odbyła się 20 listopada 2014 r. w Warszawskim Domu Technika NOT konferencja podsumowująca prowadzony od dwóch lat przez FSNT-NOT projekt pn. „Innowacyjna Technika - Programy Zajęć dla Gimnazjów".

Celem, uruchomionego przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT), projektu było wykreowanie dla gimnazjów pięciu nowych programów zajęć technicznych o wysokim nasyceniu współczesną techniką.

W inicjatywie wzięły udział gimnazja z Warszawy, Łodzi, Białegostoku, Gliwic i Radomia.

Gliwice reprezentowała nasza placówka oraz G3, G4 i G10.

Każdy program, który powstał w ramach projektu „Innowacyjna technika – programy zajęć technicznych dla gimnazjów" skoncentrowany jest wokół takiej osi tematycznej, z którą uczniowie mają do czynienia na co dzień, a która równocześnie pozwala włączyć aktualne - z punktu widzenia postępu technicznego i znajdujące zastosowanie w praktyce (w otoczeniu ucznia) - treści.

 • Technika Domowa - zagadnienia: instrukcje, bezpieczeństwo użytkowania sprzętu technicznego, oszczędność prądu, ciepła i wody w domach i szkołach, ergonomia, projektowanie przestrzeni i wnętrz, wykonywanie/naprawa systemów użytkowych, kreatywność działań;
 • Energia i Robotyka - zagadnienia: bezpieczeństwo i optymalizacja korzystania z energii, energia odnawialna, przetwornik energii, techniki sensorowe, inteligentne budynki, kreatywność działań ;

 • Woda - zagadnienia: systemy wykorzystania wody w najbliższym otoczeniu – elementy, planowanie, konstruowanie, konserwacja, obieg wody, oczyszczanie, kreatywność działań;

 • Konstrukcje - zagadnienia: rysunek techniczny, projektowanie, design, materiały w otoczeniu, ergonomia, kreatywność działań;

 • Przepływ Informacji - zagadnienia: przesyłanie danych, budowa sieci, korzystanie z informacji w sieci, e-learning, platformy edukacyjne, kreatywność działań.

Jako pierwsza wystąpiła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. Tematem jej wystąpienia było „Znaczenie nowoczesnych technologii i historii techniki w nauczaniu”.  Założenia projektu „Innowacyjna Technika - Programy Zajęć Technicznych dla Gimnazjów”, przedstawili koordynatorzy terenowi Pani Elżbieta Jarguz i Pan Jerzy Kołłątaj.

Zabierająca głos podczas konferencji Minister Joanna Kluzik-Rostkowska wyraziła wielkie uznanie dla tej inicjatywy, jej twórców oraz organizatorów. Poinformowała, iż podejmie działania w celu implementacji wypracowanych w ramach projektu programów do szkolnych programów nauczania. Czas na odbudowę szkolnictwa zawodowego – powiedziała Pani Minister. Przypomniała jednocześnie, że trwający rok szkolny ogłosiła „Rokiem Szkoły Zawodowców".  Jeżeli chcemy mówić o nowoczesnym szkolnictwie zawodowym, musimy doprowadzić do sytuacji, w której technika będą dawały dwa w jednym: wykształcenie ogólne na wysokim poziomie i zawód. Musimy zrobić wszystko, aby technika nie były szkołami drugiej kategorii – dodała szefowa MEN.

Koordynatorzy terenowi oraz nauczyciele biorący udział w projekcie zaprezentowali także treści innowacyjnych programów nauczania. Przedstawiono także wyniki ewaluacji projektu.

Interesującym i bardzo pouczającym dla uczestników konferencji był panel nauczycielski poświęcony doświadczeniom nauczycieli z realizacji programów. Wszystkim uczestnikom projektu, nauczycielom i koordynatorom wręczono dyplomy z podziękowaniem za włożoną pracę, trud i zaangażowanie w jego realizację.

Źródło: http://edu.not.org.pl/index.php/aktualnosci/item/129-konferencja-podsumowujaca-projekt

Program jest propozycją nauczania techniki w gimnazjum. W programie zaprezentowano podejście, którego podstawą jest wyjaśnienie ogólnych zasad i reguł na przykładach praktycznych. 

Pomocą dla ucznia, jest proponowany zeszyt ćwiczeń.
Opracowany program uwzględnia wszystkie wymagania ogólne dotyczące przedmiotu technika w gimnazjum.

Program przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się w gimnazjum, w całym cyklu kształcenia. 
Program nauczania techniki w gimnazjum jest zgodny z zapisami podstawy programowej.
Wykorzystanie w procesie kształcenia oprogramowania dostępnego w szkole oraz zachęcanie ucznia do stosowania bezpłatnego i legalnego wolnego oprogramowania.

Realizację treści techniki związanych z konkretnymi przykładami lekcji, którą nauczyciel powinien na bieżąco uzgadniać z nauczycielami innych przedmiotów, gdy zaproponowane przykłady są zaczerpnięte z treści programowych innych przedmiotów.

 • Hierarchiczny układ treści – ułożony w określonym porządku. Przy okazji omawiania kolejnych tematów wcześniej poruszane treści są poszerzane, aktualizowane i uzupełniane.
 • Ukierunkowanie na zdobywanie umiejętności praktycznych.
 • Nacisk na rozwiązywanie problemów, które wymagają kojarzenia wiedzy zdobytej przy omawianiu tematów.
 • Uwzględnienie korelacji międzyprzedmiotowej, np.:
  - fizyka, historia,
  - rozwiązywanie problemów za pomocą metod algorytmicznych,
 • Kształtowanie poglądów i postaw wyznaczonych przez etyczne i zgodne z prawem zachowania w świecie 
 • Nacisk na samodzielne zdobywanie wiadomości (np. Internetem) i efektywne ich wykorzystanie do rozwiązywania problemów.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, np. podczas wykonywania zadań i ćwiczeń w zespole.Podczas rozwiązywania różnego typu problemów i zadań z techniki odwołujemy się do wiadomości uczniów wyniesionych ze szkoły podstawowej i doświadczeń życia codziennego. 
  Zadaniem nauczyciela i szkoły jest zorganizowanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy, która powinna być środkiem do kształcenia umiejętności i postaw uczniów. 
  Zwracamy przy tym uwagę na cztery aspekty: etyczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny, które obecnie uznawane są za podstawę współczesnej działalności technicznej człowieka. 

Autorzy: Gliwicki Zespół Programowy w składzie: 
Katarzyna Dąbrowska - G11
Stanisław Dumanowski - G10
Mariusz Mazur - G4
Tomasz Protas -G3

Zmień kontrast

Projekty międzynarodowe

Projekt realizowany od 1 października 2019 r. do 31 września 2021 r. 

Projekt realizowany od 1 października 2018 r. do 31 września 2020 r. 


logo

Radio Tonacja

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com