Warunkiem skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest wypełnienie Porozumienia  i złożenie go u intendenta lub przesłanie mailem na adres intendent@zso8.gliwice.pl

Należność, zgodną z wyliczeniem za dany okres, wpłaca się przelewem na konto bankowe szkoły: ING Bank Śląski o/Gliwice nr konta 52 1050 1214 1000 0090 3132 8314

Na dowodzie wpłaty koniecznie jest podanie IMIENIA I NAZWISKA UCZNIA korzystającego z obiadów ( nie rodzica opiekuna), KLASY do której uczęszcza, oraz MIESIĄC za jaki posiłki są opłacone.

Obiady wydawane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Odpisu dokonuje się w dniach roboczych od dnia następnego po zgłoszeniu, jeżeli zgłoszenie nastąpi do godziny 10:00. W przypadku gdy zgłoszenie zostanie dokonane po godz. 10:00 odliczenie następuje po 2 dniach.
Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie (032/234-41-13 wew.112), e-mailem na adres: intendent@zso8.gliwice.pl lub w sekretariacie szkoły.

Odliczenie obiadów w następnym miesiącu możliwe będzie tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności. 

W przypadku zamknięcia szkoły – nie wymagane jest zgłaszanie rezygnacji z obiadów. Obiady automatycznie są odwołane, a wpłaty przechodzą na kolejny okres wydawania obiadów.