Rynek pracy jest ogólnie definiowany jako ogół zależnych od instytucji form i procesów najmu pracowników oraz uwarunkowań negocjacyjnych w stosunku do warunków pracy i płacy. Głównymi funkcjami rynku pracy są alokacja i realokacja zasobów ludzkich, zapewniające w długim okresie równowagę między podażą i popytem na pracę. Rynek pracy ulega ciągłym zmianom, głownie pod wpływem tego, co dzieje się w sferze ekonomicznej, społecznej i technologicznej danego obszaru, dlatego też wiedza, którą pozyskujemy na temat lokalnego rynku pracy musi być ciągle uaktualniana. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) obejmuje celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę, podlegające wewnętrznej ewaluacji. Dla tych działań – zaplanowanych na cały cykl kształcenia – zostają określeni adresaci, realizatorzy oraz partnerzy. Przygotowując WSDZ, szkoła uwzględnia swoje potrzeby, możliwości i doświadczenia. Szybko następujące zmiany na rynku pracy i w życiu społecznym wymuszają potrzebę wsparcia uczniów w procesie samookreślenia, samodoskonalenia i świadomego planowania własnej kariery zawodowej oraz poznawania siebie i świata przez całe życie.