Szanowne grono pedagogiczne,

poniżej znajdą Państwo proponowane zagadnienia z doradztwa zawodowego dla poszczególnych przedmiotów. Zachęcam do wykorzystania tych obszarów na swoich lekcjach.

Zadania nauczycieli i specjalistów szkolnych w zakresie doradztwa zawodowego w oparciu o WSDZ:

Doradca zawodowy, pedagog i psycholog szkolny:

 • diagnozują potrzeby oraz możliwości uczniów,
 • udzielają indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rozpoznawania mocnych stron oraz podejmowania decyzji edukacyjnych,
 • w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych prowadzą zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne oraz na temat technik uczenia się, radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji,
 • kierują uczniów do specjalistycznych placówek, pedagog bada losy absolwentów.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 • uczą wyszukiwania informacji na temat edukacji i zawodów za pomocą słowników, encyklopedii, komputera;
 • wdrażają do podejmowania obowiązków |i rzetelnego ich wypełniania;
 • zapoznają z pojęciem pracy i wynagrodzenia pieniężnego oraz sytuacji ekonomicznej rodziny;
 • przedstawiają znaczenie pracy w życiu człowieka, omawiają z dziećmi zawody ich najbliższych, prezentują charakterystykę pracy w różnych zawodach;
 • rozwijają zainteresowania, zapoznają ze sposobami powstawania różnych przedmiotów, uczą podstawowych umiejętności technicznych.

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy:

 • aranżują zabawy sprzyjające poznawaniu różnych zawodów,
 • prezentują treści zawodoznawcze oraz ofertę rynku edukacyjnego,
 • wspierają uczniów i ich rodziców w procesie doradczym.

Nauczyciele zajęć komputerowych;

 • prowadzą naukę poszukiwania, selekcjonowania, porządkowania, gromadzenia i wykorzystywania informacji np. dotyczących oferty edukacyjnej szkół średnich i lokalnego rynku pracy i rynku edukacyjnego,
 • pomagają uczniom klas ósmych w logowaniu się do elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji szkół,
 • wyjaśniają organizację pracy i przepisy bhp w pracy z komputerem,
 • uczą komunikowania się z pomocą komputera i technologii informacyjnych.
 • Prezentują sposoby opracowywania tekstów, prezentacji multimedialnych oraz danych liczbowych w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Wdrażają do pracy zespołowej w ramach projektu,
 • pokazują sposoby wykorzystania technologii informacyjnych w różnych zawodach.

Nauczyciele języka polskiego:

 • omawiają charakter pracy w różnych zawodach,
 • uczą tworzenia wypowiedzi: pisania życiorysu, podania, ogłoszenia, listu oficjalnego (dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji).
 • Kształtują umiejętność operowania słownictwem z kręgu: szkoła i nauka, środowisko społeczne.
 • Wdrażają do samokształcenia i docierania do informacji za pomocą słowników, encyklopedii. Pokazują znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w autoprezentacji.

Nauczyciele matematyki:

 • uczą gromadzenia i porządkowania danych o edukacji i zawodach,
 • odczytywania i interpretacji danych w tekstach, tablicach i wykresach.
 • Kształtują umiejętność posługiwania się procentami,
 • zapoznają z zawodami z dziedziny księgowości i rachunkowości.
 • Uczą planowania czynności z wykorzystaniem kalendarza (wykonywanie obliczeń) oraz dzielenia zadań na etapy.

Nauczyciele języków obcych:

 • zapoznają z zasobem języka dotyczącym nauki i pracy oraz cech charakteru i umiejętności. Prezentują uczniom treści o zawodach w języku obcym.
 • Uczą tworzenia kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat swoich umiejętności (prezentacja siebie).
 • Zachęcają do pracy zespołowej metodą projektu.

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych:

 • zapoznają z zawodami z dziedziny meteorologii, rolnictwa, biologii, leśnictwa, ochrony środowiska, fizyki, chemii, geografii, ochrony zdrowia, astronomii.
 • Omawiają stan zdrowia i choroby człowieka nawiązując do przeciwwskazań zdrowotnych w wybranych zawodach
 • Wykazują znaczenie odpoczynku w życiu człowieka, prawidłowych warunków nauki i pracy, zasad uczenia się.
 • Wdrażają do planowania dnia i organizowania pracy własnej.

Nauczyciele historii i WOS-u:

 • informują o siedzibie władz lokalnych uczniów oraz ich zakresie działań i sposobie powoływania.
 • Wyjaśniają demokratyczny charakter państwa.
 • Charakteryzują pojęcie samorządności, opisują zawody związane z polityką, dyplomacją, przedstawiają zawód historyka.
 • Zapoznają ze znaczeniem społecznego podziału pracy, opisują grupy społeczne i ich role w społeczeństwie.
 • Omawiają z uczniami problemy współczesnej Polski (m.in. bezrobocie).
 • Zapoznają ze zjawiskiem emigracji politycznej i zarobkowej.
 • Uczą tworzenia drzewa genealogicznego.
 • Omawiają z uczniami funkcjonowanie przemysłu, warunki pracy w fabryce dawniej i dziś. Prezentują podstawowe cechy obecnego systemu gospodarczego.

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • omawiając trening zdrowotny, pomagają opracować rozkład dnia ucznia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym i fizycznym.

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:

 • prowadzą lekcje na temat ról społecznych i modeli życia.
 • Zapoznają ze sposobem pracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.
 • Kształtują u uczniów poczucie odpowiedzialności za własny rozwój.
 • Nauczyciele etyki przedstawiają znaczenie i wartość pracy w życiu człowieka, etykę zawodową, pomagają tworzyć uczniom ich własne systemy wartości.
 • Pomagają poznać siebie, przyjąć odpowiedzialność za siebie.
 • Przekazują wiedzę o znaczeniu praw i obowiązków, zasad i reguł postępowania w życiu człowieka.
 • Uczą prowadzenia dyskusji i umiejętności uzasadniania opinii dotyczących zjawisk w społeczności lokalnej.

Nauczyciel muzyki:

 • zapoznaje uczniów z zawodami związanymi z muzyką,
 • przekazuje wiedzę o tworzeniu instrumentów,
 • uczy gry na instrumentach.

Nauczyciel plastyki:

 • zapoznaje z zawodami z dziedziny kultury.
 • Uczy korzystania z przekazów medialnych oraz wykorzystywania ich wytworów.

Nauczyciel techniki:

 • opisuje funkcje urządzeń technicznych, omawia kolejność działań technologicznych, organizację miejsca pracy i szacowanie czasu jej trwania.
 • Uczy posługiwania się narzędziami do obróbki ręcznej. Zapoznaje z zawodami z dziedziny techniki.

Nauczyciele bibliotekarze:

 • udostępniają czasopisma związane z edukacją oraz literaturę z zakresu doradztwa zawodowego,
 • informacje o lokalnym rynku edukacyjnym – ulotki.

Ponadto nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań umożliwiające uczniom rozwijanie swoich zdolności i umiejętności.

 

Szkolny doradca zawodowy,

Tamara Sołtysiak.