Założenia WSDZ.

 

 1. System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System ten określa rolę i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, umie samodzielnie wybrać szkołę średnią, ma plany na przyszłość. System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:
 • Wybór zawodu nie jest pojedynczym aktem – to długotrwały proces stanowiący sekwencje decyzji podejmowanych przez wiele lat.
 • Na wybór zawodu składają się: wiedza na temat własnych predyspozycji i umiejętności, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy.
 • Preferencje edukacyjne i zawodowe są zależne od uwarunkowań wewnętrznych (cechy osobowości, temperament, zdolności) i zewnętrznych człowieka (doświadczenia, otoczenie społeczne).
 • Szkoła podstawowa obok rodziny stanowi środowisko mające istotny wpływ| na podejmowanie decyzji edukacyjnych uczniów.
 • Działania w ramach WSDZ powinny być zaplanowane, spójne, prowadzone w sposób ciągły i systematyczny.

Zgodnie z modułową strukturą programu w każdej klasie przewiduje się realizację celów z następujących obszarów:

 • poznawanie siebie (własnych zasobów),
 • świat zawodów i rynek pracy,
 • rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie,
 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

 1. Podstawy prawne

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe, (Dz.U. z 2017r. poz. 59). Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019r. poz. 325)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 09.08.2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16.08.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. 2108, poz. 1647
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. 2019, poz. 323
 • Rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - §2 ust. 1, pkt. 3 i §4 ust. 1 pkt. 4, załącznik 1. Dz. U. z 2019r poz. 639.

W roku szkolnym 2021/2022 doradztwo zawodowe jest realizowane klasach I-VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w klasach VII i VIII szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego jak również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego. Przewidziane w WSDZ działania związane z doradztwem zawodowym są powiązane z treściami kształcenia ogólnego, co umożliwia uczniom dostrzeganie związków pomiędzy tym czego się uczą a dalszą edukacją i karierą zawodową.

 1. Cele WSDZ

Celem realizowanego w szkole doradztwa zawodowego w oparciu o WSDZ jest wstępne zapoznanie uczniów wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy i edukacji, a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci. Głównym celem orientacji zawodowej w klasach I-III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań i pasji. Celem orientacji zawodowej w klasach IV-VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stworzenie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań i pasji. Celem doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy.

Cele szczegółowe

Uczniowie:

 • Poznają własne predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia.
 • Rozwijają własne umiejętności i kompetencje oraz kształtują właściwe relacje społeczne. Wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje, talenty, potrafią określić swoje mocne strony, a także są świadomi swoich ograniczeń.
 • Maja motywację do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 • Znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły.
 • Posiadają informacje o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy.

Nauczyciele:

 • Potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów.
 • Rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje uczniów.
 • Realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z podstawą programową Znają ofertę szkół ponadpodstawowych i zasady rekrutacji.
 • Wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do specjalistów.
 • Włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w procesie orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.

Rodzice:

 • są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli ‘doradców’;
 • znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu;
 • znają ofertę szkół ponapodstawowych i zasady oraz terminarz rekrutacji;
 • angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody i zakłady pracy);
 • wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych.

 1. Realizatorzy i uczestnicy.

Realizację zadań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, wychowawcy świetlicy, specjaliści m.in. pedagog, psycholog, doradca zawodowy oraz inne osoby zatrudnione w szkole np. pielęgniarka szkolna. Na każdym przedmiocie nauczyciele realizując podstawę programowa odnoszą się do treści z obszaru doradztwa zawodowego.

Doradca zawodowy udziela uczniom pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuacje życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami, nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozy rynku pracy oraz nowoczesne środki przekazywania informacji. Koordynator doradztwa zawodowego bierze udział w planowaniu działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, przeprowadza ewaluację i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;
 • opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu, o którym mowa w § 5 ust. 1, oraz koordynacja jego realizacji;
 • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie, o którym mowa w § 5 ust. 1;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

.

5. Treści programowe realizacji programu.

A. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I-III szkół podstawowych

1. POZNANIE SIEBIE Uczeń:

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczeń:

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNOZAWODOWYCH Uczeń:

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

B. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI szkół podstawowych

1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczeń:

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNOZAWODOWYCH Uczeń:

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

C. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych.

1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW Uczeń:

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji;

2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNOZAWODOWYCH Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

Zadania:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowaniu kariery zawodowej,
 • kierowanie w sprawach trudnych do doradców zawodowych w PPP,
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
 • współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań WSDZ,
 • podnoszenie własnych kwalifikacji,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych działań,
 • ewaluacja.

6. Spodziewane efekty wynikające z wdrożenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 • Uczniowie lepiej poznają siebie, swoje mocne i słabe strony,
 • Uświadomią sobie potrzebę rozpoznawania własnych predyspozycji potrzebnych do wykonywania określonych czynności (zawodów),
 • Zdobędą wiedzę dotyczącą efektywnego komunikowania się z innymi ludźmi,
 • Zdobędą wiedzę dotyczącą ścieżek kształcenia oraz informację o różnych zawodach,
 • Poznają w ogólnym zarysie rynek pracy,
 • Zdobędą wiedzę o systemie kształcenia ponadpodstawowego
 • Poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych
 • Efektywniej będą podejmować decyzje o dalszym kształceniu,
 • Rozumieją ideę uczenia się przez całe życie,
 • Z pomocą rodziców, nauczycieli lub innych specjalistów będą potrafili rozwiązywać problemy edukacyjno-zawodowe,
 • Rodzice i nauczyciele uzyskają pomoc i wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego.

7. Ewaluacja.

Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest niezbędna, aby działania doradcze na terenie szkoły były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i rodziców. W tym celu prowadzona będzie obserwacja zajęć grupowych, zebrane zostaną informacje zwrotne od uczniów i rodziców (badanie ewaluacyjne) a następnie sporządzone zostanie sprawozdanie z realizacji WSDZ.

Treści z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane w ciągu roku szkolnego na lekcjach wychowawczych, przedmiotowych, a w klasach VII i VIII podczas grupowych zajęć z doradztwa zawodowego, wynikających z ramowych planów nauczania, prowadzonych przez doradcę zawodowego.

 

Szkolny doradca zawodowy,

Tamara Sołtysiak.

Działania Wewnątrzszkolnego Sytemu Doradztwa Zawodowego umożliwiają:

 • uzyskanie przez uczniów dostępu do wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • wsparcie rodziców w związku z udzielaniem przez nich pomocy w podejmowaniu przez dzieci decyzji edukacyjno-zawodowych;
 • wzbogacenie oferty szkoły i jej promocję w obszarze działań z zakresu doradztwa zawodowego;
 • przejrzystość i ciągłość oddziaływań poprzez wskazanie osób działających na rzecz WSDZ i określanie zakresu ich odpowiedzialności;
 • zaplanowanie działań w cyklu kształcenia. Sprawnie funkcjonujący system doradztwa zawodowego dzięki zaangażowaniu wszystkich osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego daje efekt synergii. Przygotowany dokument WSDZ zapewnia ciągłość działań doradczych, służy wskazaniu korelacji między tymi działaniami i procesami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole.

Podstawy prawne funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910, 1378)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 poz. 1327) – system oświaty i wychowania zapewnia w szczególności: przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215) - dotycząca zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019r. poz. 325);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2020 poz. 1248);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2019r. poz. 391) – nakładająca na dyrektora szkoły oraz radę pedagogiczną „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunków kształcenia i zawodu”;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020r. poz. 1280);
 • Memorandum KE z 2000 roku, dotyczące kształcenia ustawicznego – jednym z 6 głównych założeń to profesjonalna pomoc doradcza w zakresie planowania kariery;
 • Rezolucja Rady UE z 18 Maja 2004 (9286/04) dotyczy poradnictwa zawodowego w poniższym brzmieniu:
 • „wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie swojego życia”.
 • Rezolucja Rady Europy z 21 listopada 2009 roku, która dotyczy pragmatycznego wdrożenia całożyciowego poradnictwa zawodowego w systemie kształcenia Ustawicznego w Europie.

Główny cel realizacji doradztwa zawodowego w liceum ogólnokształcącym.

Przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów, a także informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.Działania związane z doradztwem zawodowym w liceum ogólnokształcącym są kierowane do trzech grup adresatów:

 • uczniów,
 • rodziców,
 • nauczycieli.

Przykłady działań kierowanych do uczniów:

 • udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;
 • prowadzenie zajęć grupowych związanych tematycznie z obszarami:
 • poznawanie własnych zasobów;
 • świat zawodów i rynek pracy;
 • rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie;
 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- -zawodowych;
 • pomaganie uczniom w przygotowywaniu teczek „portfolio”;
 • realizowanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych z uwzględnieniem specyfiki danego przedmiotu.

Przykłady działań kierowanych do rodziców:

 • organizowanie spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym w szkole;
 • inicjowanie spotkań z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami firm lokalnego rynku pracy;
 • prowadzenie konsultacji dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych uczniów.

Przykłady działań kierowanych do nauczycieli, wychowawców i specjalistów:

 • umożliwienie zainteresowanym osobom udziału w szkoleniach i kursach z zakresu doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie lekcji koleżeńskich i otwartych;
 • zwoływanie szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych;
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku i lokalnego rynku pracy;
 • udostępnianie zasobów z obszaru doradztwa zawodowego;
 • wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.

W liceum ogólnokształcącym w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej:

 • dyrektor,
 • nauczyciele wychowawcy,
 • nauczyciele przedmiotowi,
 • nauczyciel-bibliotekarz,
 • specjaliści (m.in. pedagog, psycholog, doradca zawodowy).

Instytucje współpracujące przy działaniach WSDZ:

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP);
 • Ośrodki doskonalenia nauczycieli (ODN);
 • Biblioteki pedagogiczne;
 • Centra kształcenia praktycznego (CKP);
 • Szkoły programowo wyższe;
 • Urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej oraz obserwatoria rynku pracy;
 • Kuratoria oświaty, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin.

Treści programowe oraz cele szczegółowe – osiągnięcia uczniów.

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami wszystkich programów zestawu – które wyznaczają treści programowe doradztwa zawodowego:

 • poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia;
 • świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
 • rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

Cel ogólny i cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego są spójne z celami kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym. Cele uwzględniają najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego i zadania szkoły oraz cele edukacji poszczególnych przedmiotów, w tym podstaw przedsiębiorczości i wiedzy

o społeczeństwie, co umożliwia realizowanie programu zarówno podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, jak i na zajęciach z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych oraz na dodatkowych zajęciach edukacyjnych oraz innych zajęciach, wspomagających uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu liceum ogólnokształcącego są spójne z celami preorientacji zawodowej (przedszkole), orientacji zawodowej (klasy I–III i klasy IV–VI szkoły podstawowej) i doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII oraz szkołach ponadpodstawowych i policealnych.

Formy i metody pracy w realizacji WSDZ.

Działania kierowane do uczniów:

 • Zajęcia grupowe;
 • Udzielanie porad i konsultacji indywidualnych;
 • Określenie potencjału edukacyjno-zawodowego;
 • Udział w targach edukacyjnych szkół programowo wyższych;
 • Współpraca z Biurami Karier na Uczelniach;
 • Wspieranie uczniów w opracowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD);
 • Organizacja wizyt studyjnych w firmach z różnych branż;
 • Informowanie o ofercie kształcenia na Uczelniach oraz kursach i szkoleniach, nadających kwalifikacje i przygotowujących do podjęcia edukacji w szkołach programowo wyższych.

Działania kierowane do rodziców:

 • organizacja spotkań informacyjno-doradczych z doradcą zawodowym;
 • informowanie o targach edukacyjnych i pracy;
 • włączanie rodziców w działania związane z realizacją WSDZ.

Działania kierowane do nauczycieli:

 • umożliwienie udziału uczniów w konsultacjach indywidualnych;
 • udostępnianie informacji o WSDZ;
 • wspieranie w realizacji zadań doradztwa zawodowego.

Doradztwo zawodowe na poziomie liceum ogólnokształcącego powinno być ukierunkowane na kształtowanie:

 • proaktywnych postaw uczniów wobec pracy i edukacji,
 • sprawczości uczniów, tj. przekonania, że są podmiotami własnych działań i są zdolni do wprowadzania zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu.

Działania realizowane w ramach doradztwa zawodowego powinny wspierać eliminowanie stereotypów dotyczących ról społecznych i zawodowych.

Planując działania związane z doradztwem zawodowym, warto pamięć, że uczniowie liceum ogólnokształcącego podjęli już pewne decyzje edukacyjno-zawodowe i potrzebują wsparcia przy weryfikacji tych decyzji i podejmowaniu kolejnych wyborów.

Cykl zajęć z doradztwa zawodowego realizowanych w liceum ogólnokształcącym powinien być zakończony efektem wymiernym (możliwym do zweryfikowania) dla ucznia: indywidualny plan działania (IPD), indywidualne portfolio kariery, czyli teczka ze zgromadzonymi efektami pracy ucznia na zajęciach. Przy sporządzaniu IPD zalecane jest, aby uczeń – przed podjęciem decyzji o wyborze dalszej ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego – miał przedstawioną przez szkołę możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń o wybranej branży, zawodzie z realiami panującymi w firmie. Zapoznanie się z rzeczywistym środowiskiem pracy możliwe jest między innymi poprzez indywidualną (lub w małej grupie) obserwację miejsca pracy, uczestnictwo w wycieczce zawodoznawczej, wywiady z przedstawicielami zawodów.

Przewidywane rezultaty i korzyści z realizacji WSDZ.

Dla uczniów i rodziców:

 • dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców;
 • świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.;
 • kształtowanie odpowiednich postaw, nawyków, umiejętności i wiedzy oraz aktywności zawodowej uczniów;
 • mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia do nauki i późniejszej pracy;
 • pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci;
 • przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych.

Dla szkoły:

 • utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji;
 • zwiększenie konkurencyjności szkoły;
 • realizowanie przepisów prawa oświatowego w zakresie doradztwa zawodowego.

Weryfikacja efektów zajęć – zamiast oceniania.

Działania związane z doradztwem zawodowym mają wspierać uczniów w wyborach zawodu i kierunku kształcenia, dlatego zamiast tradycyjnego oceniania, aby podczas zajęć odwoływać się do autorefleksji i samooceny uczestników.

W programie doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego odbywa się weryfikację efektów zajęć poprzez:

 • zadawanie pytań uczniom na zakończeniu zajęć, celem których jest wzbudzenie w nich autorefleksje odnośnie przydatności przyswajanych treści i nabytych umiejętności w procesie planowania kariery edukacyjno--zawodowej;
 • analizę wymiernych dowodów pracy uczniów gromadzonych w formie osobistego portfolio;
 • analizę opracowanego przez ucznia indywidualnego planu działania (IPD), w którym dla wybranego celu edukacyjno-zawodowego wskazał i uzasadnił działania niezbędne do jego osiągnięcia.

Taki sposób weryfikacji uświadomi uczniom potrzebę rozpoznawania własnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonych zawodów. Umożliwi prawidłowy wybór kierunku dalszego kształcenia. Pomoże także zidentyfikować, wyselekcjonować i uporządkować informacje przydatne w rozwoju edukacyjno-zawodowym z uwzględnieniem całożyciowego doradztwa kariery. Wskaże możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Ewaluacja powyższego programu odbywać się będzie poprzez sprawozdanie roczne z realizacji WSDZ, który opracuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

Szkolny doradca zawodowy,

Tamara Sołtysiak.